وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس

رساله توضيح المسائل نماز

[مسأله ۸۵۶ خونی که به لباس بی آستر بریزد]

مسأله ۸۵۶ خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد (۱)، یک خون حساب می شود (۲) ولی اگر پشت آن، جدا خونی شود (۳)، بنا بر احتیاط واجب (۴) باید هر کدام را جدا حساب نمود، پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است روی هم کمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد (۵) نماز با آن باطل است (۶).

(۱) (اراکی:) اگر غلظت نداشته باشد..

(۲) (سیستانی:) و هر طرفی که مساحت خون بیشتر باشد آن را باید محاسبه نمود..

(۳) (اراکی:) اگر غلظت داشته باشد و یا پشت آن، جدا خونی شود..

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) در صورتی که به هم نرسند،..

(گلپایگانی، صافی:) و به واسطه اتّصال، یک خون حساب نشود..

(۴) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، اراکی، صافی، تبریزی، سیستانی، زنجانی و فاضل نیست]

(۵) (زنجانی، سیستانی:) اگر به مقدار درهم یا بیشتر باشد..

(۶) (خوئی، زنجانی، تبریزی:) و در صورتی که به هم برسند بنا بر احتیاط (تبریزی، زنجانی: بنا بر احتیاط مستحب) همین حکم را دارند.

(مکارم:) مسأله هر گاه خون در چند جای لباس پراکنده باشد اگر مجموع آنها کمتر از درهم است برای نماز ضرری ندارد ولی خونی که بر بدن است، به هر مقدار باشد بنا بر احتیاط واجب باید آن را شست.

(بهجت:) مسأله باید مجموع خونی که در لباس است از مقدار یک درهم بیشتر نباشد. بنا بر این خونی که به پشت لباس رسیده یا به آستر لباس هم سرایت کرده جداگانه حساب می شود، و باید مجموع جاهایی را که خونی شده، در نظر گرفت که اگر از یک درهم کمتر بود، مانعی ندارد و گر نه باید آب کشیده یا تعویض شود.

[مسأله ۸۵۷ اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد]

مسأله ۸۵۷ اگر خون، روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد و یا به آستر بریزد و روی لباس خونی شود (۱)، باید هر کدام را جدا حساب نمود (۲)، پس اگر خون روی لباس و آستر (۳)، کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد (۴) نماز با آن باطل است.

(۱) (سیستانی:) یا از لباسی به لباس دیگر برسد..

(۲) (سیستانی:) مگر در صورتی که متّصل به هم باشند به طوری که در نزد عرف یک خون حساب شود.. (۳) (زنجانی:) بر روی هم..

(۴) (زنجانی، سیستانی:) اگر به اندازه درهم یا بیشتر باشد..

(بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۸۵۶.

(مکارم:) مسأله هر گاه لباس دارای آستر است اگر خون به آستر نیز سرایت کند، هر کدام خون جداگانه ای حساب می شود ولی در پارچه اگر زیاد ضخیم نباشد و از یک طرف به طرف دیگر سرایت کند، پشت و روی آن، یکی محسوب می شود.

[لازم به ذکر است خون حیض یا نفاس اگر به اندازه سر سوزنی روی لباس باشد نمی توان با آن نماز خواند]

[مسأله ۸۵۸ اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد]

مسأله ۸۵۸ اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد (۱) در صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازه درهم یا بیشتر شود (و اطراف را آلوده کند (۲))، نماز با آن باطل است، بلکه اگر (۳) رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نکند، نماز خواندن با آن اشکال دارد (۴)، ولی اگر رطوبت مخلوط به خون شود (۵) و از بین برود نماز صحیح است (۶).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) که (سیستانی: از حدود خون تجاوز کند و) اطراف را آلوده کند، نماز با آن باطل است، اگر چه خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازه درهم نباشد ولی اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نکند، (خوئی، تبریزی: ظاهر این است که) نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

(بهجت:) که اطراف را آلوده کند، در صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازه درهم نباشد، بنا بر أظهر نماز صحیح است. [پایان مسأله]

(۲) (زنجانی:) یا اطراف را آلوده کند.. [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(۳) (اراکی، زنجانی:) ولی اگر..

(۴) (گلپایگانی، صافی:) مگر آن که آب در خون مستهلک شود. [پایان مسأله] (اراکی:) نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر اطراف را آلوده کند نماز با آن باطل است.

(زنجانی:) نماز خواندن با آن ظاهراً صحیح است و احتیاط استحبابی در ترک آن است. [پایان مسأله]

(۵) (فاضل:) و مستهلک شده از بین برود، نماز صحیح است. (۶) (نوری:) و الا باطل است، بنا بر احتیاط واجب.

[مسأله ۸۵۹ اگر بدن یا لباس خونی نشود]

اشاره

مسأله ۸۵۹ اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه رسیدن (۱) به خون، نجس شود اگر چه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد، نمی شود با آن نماز خواند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (خوئی، سیستانی:) رسیدن با رطوبت..

(بهجت:) مسأله اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی با رطوبت به خون برسد و نجس شود، اگر مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد، بنا بر أظهر می شود با آن نماز خواند.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله ۷۸۴ خونی که کمتر از مقدار درهم است، هر گاه بدون شستن از لباس زایل شود جای آن نجس است ولی برای نماز اشکالی ندارد.

[مسأله ۸۶۰ اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد]

مسأله ۸۶۰ اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به آن برسد، مثلًا یک قطره بول روی آن بریزد (۱)، نماز خواندن با آن جایز نیست. (۲) (۱) (اراکی:) و به جاهای دیگر بدن یا لباس هم سرایت نکند به احتیاط واجب باید در نماز از آن اجتناب کرد.

(خوئی، تبریزی، بهجت، سیستانی:) در صورتی که به (سیستانی: مواضع پاک) بدن یا لباس برسد.. (۲) (سیستانی:) بلکه اگر به مواضع پاک بدن یا لباس هم نرسد، بنا بر احتیاط لازم نماز خواندن با آن صحیح نیست.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و محشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/c1Rvg5

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس چه مقدار خون نجس است  نماز خواندن با لباس خونی مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.