وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بلند یا آهسته خواندن نماز

وجوبِ بلند خواندن در نمازهاى مغرب و عشا و صبح و وجوبِ آهسته خواندن در نماز ظهر و عصر، مختص به قرائت حمد و سوره است. همانگونه که وجوب آهسته خواندن در غير از دو رکعت اول نماز مغرب و عشا، فقط مخصوص قرائت حمد يا تسبيحات در رکعت سوم و چهارم است. ولى در ذکر رکوع و سجده و تشهد و سلام و ديگر ذکرهاى واجب در نمازهاى پنجگانه، مکلّف بين آهسته يا بلند خواندن مخيّر است.

بلند یا آهسته خواندن نماز

در نوشتار قبل حکم جهر خواندن (بلند خواندن) و اخوات (آهسته خواندن) در نماز جماعت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید. در ادامه حکم جهر و اخفات در نماز فرادی مطرح می شود. 

-در نماز ظهر و عصر مستحب است بسم الله الرحمن الرحيم بصورت جهر (بلند) خوانده شود.

 

نکته وجوبِ بلند خواندن در نمازهاى مغرب و عشا و صبح و وجوبِ آهسته خواندن در نماز ظهر و عصر، مختص به قرائت حمد و سوره است. همانگونه که وجوب آهسته خواندن در غير از دو رکعت اول نماز مغرب و عشا، فقط مخصوص قرائت حمد يا تسبيحات در رکعت سوم و چهارم است. ولى در ذکر رکوع و سجده و تشهد و سلام و ديگر ذکرهاى واجب در نمازهاى پنجگانه، مکلّف بين آهسته يا بلند خواندن مخيّر است.

 

رساله توضيح المسائل نماز

 بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند]

مسأله ۹۹۲ بر مرد واجب است (۱) حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است (۲) حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند (۳).

(۱) (سیستانی:) بنا بر احتیاط..

(۲) (سیستانی:) بنا بر احتیاط..

(۳) (بهجت:) مگر در ظهر جمعه که مستحب ّ است دو رکعت اوّل را بلند بخوانند.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

(زنجانی:) البته مستحب است مردها حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه و بسم اللّه الرحمن الرحیم را در همه نمازهای ظهر و عصر بلند بخوانند.

[مرد باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد]

مسأله ۹۹۳ مرد باید (۱) در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد که تمام کلمات حمد و سوره حتی حرف آخر آنها را بلند بخواند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (سیستانی:) بنا بر احتیاط باید..

(مکارم:) مسأله در جایی که باید حمد و سوره را بلند بخواند، اگر عمداً یک کلمه را آهسته بخواند نماز باطل است، هم چنین در جایی که باید آهسته بخواند، اگر یک کلمه را بلند بخواند نماز باطل می شود.

[زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند]

اشاره

مسأله ۹۹۴ زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند، ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود (۱) بنا بر احتیاط واجب باید آهسته بخواند. (۲).

(۱) (سیستانی:) و موردی باشد که شنواندن صدا به نامحرم حرام است باید آهسته بخواند. و اگر عمداً بلند بخواند، بنا بر احتیاط نمازش باطل است.

(۲) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) اگر نامحرم صدایش را بشنود بنا بر احتیاط (زنجانی: بنا بر احتیاط مستحب) آهسته بخواند.

(بهجت:) اگر نامحرم صدایش را بشنود باید آهسته بخواند در صورتی که شنیدن صدای او حرام باشد مثلًا ترس فتنه و لذّت بردن در بین باشد، بنا بر اظهر.

(مکارم:) احتیاط مستحب ّ آن است که آهسته بخواند.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله ۹۰۹ هر گاه در اثناءِ حمد و سوره متوجّه شود مقداری را بر خلاف دستور بالا سهواً بلند یا آهسته خوانده، لازم نیست بر گردد هر چند بهتر است که برگردد و صحیح بخواند.

[ اگر در جایی که باید نماز را بلند خواند]

مسأله ۹۹۵ اگر در جایی که باید نماز را بلند خواند عمداً آهسته بخواند، یا در جایی که باید آهسته خواند عمداً بلند بخواند، نمازش باطل است (۱) ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد صحیح است (۲) و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه کرده (۳)، لازم نیست (۴) مقداری را که خوانده دوباره بخواند.

(۱) (سیستانی:) بنا بر احتیاط..

(زنجانی:) اگر با علم و عمد یا در حال تردید در مسأله در جایی که باید نماز را بلند بخواند آهسته بخواند یا در جایی که باید آهسته بخواند بلند بخواند نمازش باطل است..

(۲) (مکارم:) مگر این که در یاد گرفتن مسأله کوتاهی کرده باشد که بنا بر احتیاط واجب اعاده می کند.

(بهجت:) اگر از روی فراموشی باشد، یا مسأله را نداند و احتمال خلاف هم ندهد و تردید در صحت عملش نداشته باشد، به طوری که قصد قربت از او حاصل بشود نمازش صحیح است..

(۳) (زنجانی:) بفهمد فراموش کرده..

(۴) (بهجت:) بنا بر أظهر لازم نیست..

[اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند]

مسأله ۹۹۶ اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند، مثل آن که آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل است (۱).

(۱) (بهجت:) بنا بر احتیاط.

(زنجانی:) مسأله اگر کسی در خواندن حمد و سوره صدایش را به قدری بلند کند که به آن فریاد گفته شود؛ نه قرائت، نمازش باطل است.

(مکارم:) مسأله هر گاه کسی در قرائت و ذکر نماز صدای خود را بیش از حدّ معمول بلند کند و با فریاد بخواند، نمازش باطل است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۴۵۸: نمازی که قرائت آن بلند خوانده نشده باشد، چه حکمی دارد؟

ج: بر مردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشاء بلند بخوانند. اگر سهواً یا جهلًا آهسته بخوانند نماز صحیح است، ولی اگر از روی عمد باشد، نماز باطل است.

س ۴۵۹: آیا اگر قصد خواندن قضای نماز صبح را داشته باشیم باید آن را بلند بخوانیم یا آهسته؟

ج: واجب است که قرائت حمد و سوره در نمازهای صبح و مغرب و عشاء چه اداء باشد و چه قضاء در هر حالی بلند باشد، حتی اگر قضای آنها در روز خوانده شود، و اگر عمداً بلند خوانده نشود، نماز باطل است.

س ۴۶۰: می دانیم که یک رکعت از نماز متشکل از نیت، تکبیره الاحرام، حمد، سوره، رکوع و سجده است، و از طرف دیگر در نماز ظهر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت سوم و چهارم نماز عشاء آهسته خواندن واجب است. ولی در نماز جماعتی که از رادیو و تلویزیون مستقیماً پخش می کنند، مشاهده می شود که امام جماعت ذکر رکوع و سجده رکعت سوم را بلند می خواند، با توجه به این که آن رکوع و سجده دو جزء رکعتی هستند که آهسته خواندن در آن واجب است. این مسأله چه حکمی دارد؟

ج: وجوب ِ بلند خواندن در نمازهای مغرب و عشاء و صبح و وجوب ِ آهسته خواندن در نماز ظهر و عصر، مختص به قرائت حمد و سوره است. همان گونه که وجوب آهسته خواندن در غیر از دو رکعت اول نماز مغرب و عشا، فقط مخصوص قرائت حمد یا تسبیحات در رکعت سوم و چهارم است. ولی در ذکر رکوع و سجده و تشهد و سلام و دیگر ذکرهای واجب در نمازهای پنجگانه، مکلّف بین آهسته یا بلند خواندن مخیّر است.

س ۴۶۱: اگر شخص بخواهد علاوه بر هفده رکعت نماز واجب روزانه، هفده رکعت نماز قضاء احتیاطی هم بخواند، آیا قرائت دو رکعت اول و دوم نمازهای صبح و مغرب و عشاء را باید بلند بخواند یا آهسته؟

ج: در وجوب جهر و اخفات در نمازهای واجب فرقی بین نماز اداء و قضا وجود ندارد، هر چند نماز قضا احتیاطی باشد.

س ۴۷۱: آیا بانوان می توانند، حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشاء را بلند بخوانند؟

ج: می توانند بلند یا آهسته بخوانند ولی اگر نامحرم صدایشان را می شنود، بهتر است آهسته بخوانند.

س ۴۷۲: طبق نظر امام خمینی «قدس سره» ملاک آهسته خواندن قرائت در نماز ظهر و عصر، عدم جهر است و ما می دانیم که به استثنای ده حرف، بقیه حروف با صدا هستند، بنا بر این اگر نماز ظهر و عصر را آهسته و بدون صدا بخوانیم، هجده حرف صدا دار درست تلفظ نخواهند شد، خواهشمند است این مسأله را توضیح فرمائید.

ج: ملاک اخفات (آهسته خواندن) عدم وجود جوهر صدا نیست، بلکه ملاک آشکار نکردن آن است و در مقابل، ملاک جهر (بلند خواندن) آشکار کردن جوهر صدا است. اجوبه الاستفتائات.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: احکام جهر و اخفات را برای مرد و زن به صورت کامل برایم توضیح دهید.

پاسخ:

بر مرد ـ بنابر احتیاط ـ واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند ، و بر مرد و زن ـ بنابر احتیاط ـ واجب است که تسبیحات اربعه یا حمد را در رکعت سوم و چهارم و همچنین حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند مگر در دو رکعت اول و دوم نماز ظهر جمعه که مستحب است حمد و سوره خود را بلند بخوانند.
و زنان میتوانند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخوانند ، ولى اگر نامحرم صدایشان را بشنود و موردى باشد که شنواندن صدا به نامحرم حرام باشد، باید آهسته بخوانند ، و اگر عمداً بلند بخوانند ـ بنابر احتیاط واجب ـ نمازشان باطل است.
و اگر در جائى که نمازگذار باید نماز را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند ، یا در جائى که باید آهسته بخواند عمداً بلند بخواند ـ بنابر احتیاط واجب ـ نمازش باطل است . ولى اگر از روى فراموشى یا ندانستن مسأله باشد ، صحیح است . و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه کرده ، لازم نیست مقدارى را که خوانده دوباره بخواند.

پرسش: در نمازهایی که باید آهسته خوانده شود ایا حرکت دادن لب ها و زبان فقط کفایت می کند ؟
یعنی هیچ گونه صوتی از حنجره خارج نشود.

پاسخ:

لازم است در قرائت قرآن واذکار وادعیه به نحوى ادا شود که عرفا صدق تکلم کند به این معنى که صدا از مخارج الفاظ خارج شود که امکان شنیدن همهمه آن از سوى خواننده در شرایط مناسب باشد وکافى نیست که الفاظ را تصور کند یا به قلب خود بگذراند چه زبان ولب را تکان ندهد وچه تکان بدهد ولى صدایى خارج نشود البته لازم نیست خود او الفاظ را به وضوح بشنود یا به نحوى باشد که اگر شرایط مناسب بود مى شنید گرچه مستحب است نمازگزار در جایى نماز بخواند که موانع نباشد وصداى خود را بشنود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز بلند یا آهسته خواندن نماز  بلند خواندن نماز ظهر بلند خواندن نماز ظهر در روز جمعه نماز جهریه چیست بلند خواندن نماز ظهر و عصر میزان بلندی صدا در نماز بلند خواندن نماز صبح خواندن نماز ظهر با صدای بلند حکم بلند خواندن تسبیحات اربعه چرا باید نماز ظهر و عصر با صدای آهسته خوانده شود وجوب بلند خواندن نماز برای مرد جهر و اخفات در نماز

 

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.