وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام زن و شوهر:

حکم پشت به قبله بودن در غسل

حکم پشت به قبله بودن در غسلحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پشت به قبله بودن با بدن عریان پرسش :در حالاتی که بدن انسان…

حق زن برای در خواست همبستری

حق زن برای در خواست همبستریحضرت آیت الله مکارم شیرازیحق زن برای در خواست همبستری پرسش :۱-آیا زن حق دارد در برابر…

گرفتن فیلم از رابطه زناشویی

گرفتن فیلم از رابطه زناشوییحضرت آیت الله مکارم شیرازیتهیه فیلم از رابطه زناشوئی توسط زوجین پرسش :اگر انسان از رابطه…

وطی در دبر

وطی در دبرحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم وطی در دبر زوجه پرسش :لطفا بفرمایید وطی در دبر زن ( در زمان عادت ماهانه و غیرآن)…

حکم مرد ناشزه

حکم مرد ناشزهحضرت آیت الله مکارم شیرازیانجام ندادن وظایف زوجیت توسط شوهر پرسش : هرگاه زوجه از ایفاى وظایف زوجیّت…

ادعای زوج و زوجه در مورد تمکین

ادعای زوج و زوجه در مورد تمکینحضرت آیت الله مکارم شیرازیادعای زوج و زوجه در مورد تمکین پرسش : اگر بین طرفین در این جهت…

نفقه فرزند نامشروع

نفقه فرزند نامشروعحضرت آیت الله مکارم شیرازینفقه فرزند نامشروع پرسش : آیا مادر کودک نامشروع حقّ مطالبه نفقه براى کودکش…

نفقه قبل از زفاف

نفقه قبل از زفافحضرت آیت الله مکارم شیرازینفقه قبل از زفاف پرسش : مرسوم است که بین ازدواج و زفاف، مادامى که زن به خانه…

نفقه در صورت شک در طلاق

نفقه در صورت شک در طلاقحضرت آیت الله مکارم شیرازینفقه در صورت مشکوک بودن طلاق پرسش : شخصى به زنش اختیار داد که از سوى او…

نفقه فرزند همسر

نفقه فرزند همسرحضرت آیت الله مکارم شیرازینفقه فرزند همسر پرسش : این جانب با خانمى بیوه ازدواج نموده ام، نامبرده پسرى…

استفاده پنهانی از پول شوهر

استفاده پنهانی از پول شوهرحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده پنهانی از پول شوهر برای هزینه های زندگی پرسش : اگر زن بدون…

دادن حق مسکن به زن

دادن حق مسکن به زنحضرت آیت الله مکارم شیرازیواگذاری حق انتخاب محل سکونت به زوجه پرسش : در صورتى که حقّ اختیار سکنى در…

حکم زنی که شوهرش او را ترک کرده

حکم زنی که شوهرش او را ترک کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زنی که شوهرش مفقود شده است پرسش : وظیفه زنى که شوهرش مفقود…
🔗 لینک کوتاه