وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احكام مس قرآن كريم

احكام مس قرآن كريم

تماس با قرآن

پرسش ۲۰۳ . حكم تماس بدن با خط قرآن بدون طهارت چه حكمى دارد؟

همه مراجع: تماس بدن با خط قرآن بدون طهارت حرام است.

قرآن روى سر

پرسش ۲۰۴ . آيا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، بدون طهارت جايز است؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، جايز است؛ ولى بهتر آن است كه قرآن باز را بدون طهارت بر سر نگذارند.[۲]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: اگر موهاى سر تابع و جزء سر شمرده نشود (يعنى كوتاه نباشد)، جايز است.[۳]

آيات عظام مكارم و نورى: بنابر احتياط واجب، بدون طهارت جايز نيست.[۴]

تبصره. فرض مسئله، جايى است كه سر شخص مو داشته باشد و بخواهد خط قرآن را بدون طهارت به آن برساند. در غير اين صورت حكم تماس بدن با خط قرآن را پيدا مى كند.

كاغذ آيات قرآن

پرسش ۲۰۵ . چنانچه آيات قرآن از پشت كاغذ پيدا باشد، دست زدن به آن بدون طهارت چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر جوهر به گونه اى در كاغذ نفوذ كرده كه از پشت كاغذ به طور كامل آشكار گرديده دست زدن بدون طهارت جايز نيست؛ ولى اگر به اين حد نرسد، اشكال ندارد.[۵]

تايپ آيات

پرسش ۲۰۶ . كسى كه آيات قرآن را تايپ مى كند؛ آيا بايد با وضو  باشد؟

همه مراجع: خير، لازم نيست.[۶]

خوشنويسى قرآن

پرسش ۲۰۷ . كسى كه قرآن مى نويسد؛ آيا بايد با وضو باشد؟

همه مراجع: اگر مطمئن است دستش به نوشته (آيات) برخورد نمى كند، لازم نيست با وضو باشد؛ هر چند داشتن وضو بهتر است.[۷]

مس ترجمه قرآن

پرسش ۲۰۸ . دست زدن به ترجمه قرآن، بدون طهارت چه حكمى دارد؟

همه مراجع: مس ترجمه قرآن ـ به هر زبانى كه باشد ـ اشكال ندارد.[۸]

تبصره. اگر در ترجمه قرآن، خود كلمات قرآن و يا نام خدا (به هر زبانى كه باشد) به كار رفته باشد، نبايد به آن كلمات بدون طهارت دست زد. البته در مورد نام خدا برخى احتياط واجب و عده اى احتياط مستحب كرده اند.

گردن بند قرآن

پرسش ۲۰۹ . آويختن گردن بندى كه روى آن، آيه قرآن نوشته شده است،  در ايام عادت چه حكمى دارد؟

همه مراجع: استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى بدون طهارت آن را مس نكنند.[۹]

حاشيه قرآن

پرسش ۲۱۰ . دست زدن به جلد و حاشيه قرآن براى شخص جنب چه حكمى دارد؟

همه مراجع: دست گذاشتن روى خط قرآن، براى هر كسى كه طهارت (وضو، غسل و تيمم) ندارد، حرام است. اما مس جلد يا حاشيه قرآن اشكال ندارد و تنها مكروه است.

تلاوت قرآن

پرسش ۲۱۱ . تلاوت قرآن بدون وضو چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر خط قرآن مس نشود، اشكال ندارد.[۱۰]

همراه داشتن قرآن

پرسش ۲۱۲ . به همراه داشتن قرآن براى شخص جنب چه حكمى دارد؟

همه مراجع: همراه داشتن قرآن براى جنب اشكال ندارد ولى مكروه است.[۱۱]

پرسش ۲۱۳ . همراه داشتن قرآن در دستشويى چه حكمى دارد؟

همه مراجع: همراه داشتن قرآن در دستشويى، اشكال ندارد؛ ولى بهتر است از اين كار اجتناب شود.[۱۲]

خال كوبى قرآن

پرسش ۲۱۴ . خال كوبى آيات قرآن بر روى بدن و مس آن چگونه است؟

همه مراجع: اگر ماده اى كه با آن خالكوبى شده زير پوست باشد، مس آن بدون طهارت اشكال ندارد و بعد از حدث و جنابت، لازم نيست فورا وضو و يا غسل انجام دهند.[۱۳]

سوزاندن برگه هاى قرآنى

پرسش ۲۱۵ . آيا سوزاندن آيات قرآن ـ كه بر روى كاغذ نوشته شده ـ جايز است؟

همه مراجع: خير، سوزاندن ورق هاى قرآن جايز نيست.[۱۴]

محو برگه هاى قرآنى

پرسش ۲۱۶ . راه محو كردن برگه هايى كه آيات قرآن بر روى آن نوشته شده، چيست؟

همه مراجع: يكى از سه راه ذيل پيشنهاد مى شود:

 1. آنها را در مكانى پاك دفن كنيد.
 2. در آب جارى (مانند رودخانه) بريزيد.
 3. به مراكزى تحويل دهيد كه از آنها براى ساختن كارتن و مانند آن استفاده مى كنند.[۱۵]

دانش آموزان و قرآن

پرسش ۲۱۷ . قرآن آموزانى كه وضوى درستى ندارند و قرآن را لمس مى كنند، چه حكمى دارد؟ تكليف مربى در اينجا چيست؟

همه مراجع: مس قرآن براى افراد نابالغ اشكال ندارد و اگر بدون طهارت به قرآن دست زدند، بر مربى واجب نيست جلوگيرى كند؛ اما اگر كارى كردند كه هتك و بى احترامى به قرآن شود، بايد جلوگيرى كند.[۱۶]

 • [۱]. توضيح المسائل، م ۳۱۷؛ وحيد، توضيح المسائل، ۳۲۳ و خامنه اى، اجوبه، س ۱۵۴
 • [۲]. صافى و بهجت، توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۷؛ امام و فاضل، تعليقات على العروة، ج ۱، غايات الوضو، م ۳ و دفتر: خامنه اى.
 • [۳]. سيستانى و تبريزى، منهاج الصالحين، ج ۱، م ۱۶۴ و وحيد، منهاج الصالحين، ج ۲، م ۱۶۴.
 • [۴]. تعليقات على العروة الوثقى، غايات الوضو، م ۳.
 • [۵]. العروه الوثقى، ج ۱، غايات الوضو، م ۱۲.
 • [۶]. العروه الوثقى، ج ۱، غايات الوضو، م ۱۱.
 • [۷]. العروه الوثقى، ج ۱، غايات الوضو، م ۷.
 • [۸]. همان، م ۳۱۷.
 • [۹]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۹؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۳۲۳؛ نورى، توضيح المسائل، م ۳۱۸ و خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س ۱۵۳ و ۱۵۴.
 • [۱۰]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۶ و ۳۱۷.
 • [۱۱]. همان، م ۳۵۶.
 • [۱۲]. تبريزى، استفتائات، س ۱۹۲۷ و دفتر: همه مراجع.
 • [۱۳]. تبريزى، استفتائات، س ۱۹۲۰ و دفتر: همه مراجع.
 • [۱۴]. تبريزى، استفتائات، س ۱۹۵۳ ؛ خامنه اى، اجوبة، س ۱۶۵ ؛ مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۸۱ ؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۵۷ و دفتر: همه مراجع.
 • [۱۵]. مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۷۶ ؛ تبريزى، استفتائات، س ۱۹۵۳ ؛ خامنه اى، اجوبة، س ۱۶۳ و ۱۶۲ و ۱۶۵ و دفتر: همه مراجع.
 • [۱۶]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۱۸..(احكام وضو غسل و تيميم،  پرسمان).

تماس با قرآن

پرسش ۱۴۷ . تماس بدن با خط قرآن براى زن حائض چه حكمى دارد؟

همه مراجع: تماس بدن با خط قرآن، در زمان حيض حرام است.[۵۳]

پرسش ۱۴۸ . آيا خانمى كه از حيض پاك شده ولى غسل نكرده، جايز است به خط قرآن دست بزند و يا به مسجد برود؟

همه مراجع (به جز مكارم): خير، جايز نيست.[۵۴]

آيه اللّه  مكارم: بنابر احتياط واجب جايز نيست.[۵۵]

 • [۵۴]. توضيح المسائل مراجع، م ۴۶۷ و وحيد، توضيح المسائل، م ۴۷۳ و دفتر: بهجت و خامنه اى.
 • [۵۵]. توضيح المسائل مراجع، م ۴۶۷. احكام بانوان، پرسمان.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

مس آيات قرآن با اعضای باطن بدن

س. آيا حرمت مسَ آيات قرآني شامل مثل زبان که عضو ظاهري بدن نيست هم مي‌شود؟

ج. شامل اعضاي باطني هم می‌شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.

حتما بخوانيد

 1. حكم تماس بدن با اسماى جلاله بدون وضو
 2. مس اسماى جلاله لاتين
 3. مس بسمه تعالی و ا… بدون وضو
 4. مس اسم الله در نام افراد مثل عبداللّه
 5. مس آرم جمهوري اسلامي
 6. حكم استفاده از گردنبند الله
 7. راه شرعی محو اسماء الله و آیات قرآن
 8. حكم دست زدن به نام امامان بدون وضو
 9. مسّ اسماء و آيات الهى‏
 10. دست زدن بچه هاي نا بالغ به قرآن
 11. خواندن سوره سجده دار 
 12. استماع سوره سجده دار
 13. زن حائض و خواندن دعا و زيارت عاشورا 
 14. حكم خواندن دعاى كميل توسط حائض
🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
 1. نگار اسلامی می گوید

  آیا دست زدن به آیات قرآن در گوشی موبایل یا کامپیوتراز نظر آیت الله خامنه ای اشکالی دارد؟ آیا داشتن قرآن درگوشی موبایل یا کامپیوتر حکم کتاب قرآن را دارد وتمام احکام برای آن صحیح است؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   خیر اشکالی ندارد.
   داشتن آن اشکالی ندارد و بسیار هم خوب است و دارای آثار و برکات.
   وفقکم الله لکل خیر