پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام زکات فطره:

حکم تأخیر در پرداخت فطریه

 حکم تأخیر در پرداخت فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تأخیر در پرداخت فطریه پرسش :اگر شخص پرداخت فطریه را به تأخیر…

وظیفه شخص در صورت تعویض فطریه

وظیفه شخص در صورت تعویض فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیوظیفه شخص در صورت تعویض فطریّه پرسش :اگر کسی پولی را بابت زکات…

حکم تعویض مال فطریه

حکم تعویض مال فطریهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تعویض مال فطریّه پرسش :آیا می توان مالی را که به عنوان فطریه کنار…

پرداخت فطریه از دو جنس متفاوت

پرداخت فطریه از دو جنس متفاوتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پرداخت زکات فطره از دو جنس متفاوت پرسش :آیا انسان می تواند…

مصرف زکات فطره در غیر غذا

مصرف زکات فطره در غیر غذاحضرت آیت الله مکارم شیرازیجواز مصرف زکات فطره در غیر غذا پرسش :آیا فقیر می تواند زکات فطره را…

حکم زکات فطره روحانیون مبلغ

حکم زکات فطره روحانیون مبلغحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زکات فطره روحانیّون مُبلِّغ پرسش :زکات فطره روحانیّون در ماه…

زکات فطره مهمان یک شبه

زکات فطره مهمان یک شبهحضرت آیت الله مکارم شیرازیزکات فطره مهمان یک شبه پرسش :آیا زکات فطره مهمان بر عهده صاحبخانه است؟…