مطابق نظر آيت الله سيستاني

احكام روزه مطابق نظر آيت الله سيستاني

رساله توضيح المسائل

احكام نیت
مبطلات روزه
قضا و کفاره روزه
احكام متفرقه روزه
روزه مسافر