وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آب جاری چیست

آب جاری چیست

رساله توضیح المسائل طهارت

۳ آب جاری

مسأله ۲۸ آب جاری، آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات (۱).

(۱) (مکارم:) یا از برفهای متراکم در کوهها سرچشمه می‌گیرد و ادامه دارد.

(تبریزی:) و لوله کشی‌هایی که فعلًا در بلاد مرسوم است جاری نیست و حکم آب کُر را دارد.

(زنجانی:) مسأله آب جاری: آبی است که جریان داشته و ماده دار باشد (یعنی به منبعی متصل باشد) مانند آب چشمه، آب رود خانه، آب قنات و آب لوله کشی شهری.

(فاضل:) مسأله آب جاری، آبی است که دارای مادّه است و جریان دارد مانند این که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد چون آب چشمه و قنات.

(سیستانی:) مسأله آب جاری به آبی گفته می‌شود که: ۱ منبع طبیعی داشته باشد. ۲ جاری باشد هر چند به وسیله‌ای آن را جاری سازند. ۳ فی الجمله استمرار داشته باشد؛ و لازم نیست به منبع طبیعی متصل باشد، پس اگر به طور طبیعی از آن جدا شود مانند ریزش آب از بالا به صورت قطره، با فرض جریان بر زمین، جاری به حساب می‌آید. ولی اگر چیزی مانع اتّصال آن به منبع شود؛ مثلًا اگر مانع ریزش با جوشش آب شود، یا ارتباط آن را با منبع قطع کند، آب باقی مانده حکم جاری را ندارد، هر چند جریان داشته باشد.

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][آب جاری اگر کمتر از کر باشد]

مسأله ۲۹ آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست (۱) تغییر نکرده پاک است.

(۱) (زنجانی:) به سبب ملاقات با نجاست..

[ اگر نجاستی به آب جاری برسد]

مسأله ۳۰ اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن، که بو یا رنگ یا مزه‌اش (۱) به واسطه نجاست تغییر کرده نجس است، و طرفی که متصل به چشمه است اگر چه کمتر از کر باشد پاک است (۲). و آبهای دیگر نهر، اگر به اندازه کر باشد یا به واسطه آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک، و گر نه نجس است.

(۱) (زنجانی:) به سبب ملاقات با نجاست تغییر کرده نجس است، و آب طرف منبع اگر چه کمتر از کر باشد، پاک است و آب طرف دیگر اگر به اندازه کر باشد یا به واسطه آبی که تغییر نکرده به آب طرف منبع متصل باشد، پاک و گر نه، نجس است.

(۲) (مکارم:) ولی طرف دیگر اگر کمتر از کر باشد نجس می‌شود مگر این که با آب تغییر نکرده اتّصال به چشمه داشته باشد.

[ آب چشمه‌ای که جاری نیست]

مسأله ۳۱ آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می‌جوشد، (حکم آب جاری دارد (۱). یعنی (۲) اگر نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.

(۱) (مکارم:) و با ملاقات نجاست نجس نمی‌شود، هر چند کمتر از کر باشد، هم چنین آبهای ایستاده کنار نهرها که متّصل به نهر است.

(سیستانی:) حکم آب جاری را ندارد، یعنی اگر نجاستی به آن برسد و کمتر از کُر باشد نجس می‌شود.

(زنجانی:) آب جاری محسوب می‌شود، یعنی اگر نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه ملاقات با نجاست تغییر نکرده پاک است، و اگر بو یا رنگ یا مزه‌اش تغییر کرد با از بین رفتن تغییر، پاک می‌شود.

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست]

[ آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است]

مسأله ۳۲ آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، (۱) حکم آب جاری دارد. (۲).

(۱) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) در صورتی که به ملاقات نجس بو یا رنگ یا مزه‌اش تغییر نکند نجس نمی‌شود (زنجانی: و چنانچه تغییر کند، با از بین رفتن آن پاک می‌شود).

(فاضل:) اگر نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.

(۲) (سیستانی:) حکم آب جاری را ندارد. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۳۱.

[چشمه‌ای که در زمستان می‌جوشد]

مسأله ۳۳ چشمه‌ای که مثلًا در زمستان می‌جوشد و در تابستان از جوشش می افتد، فقط وقتی که می‌جوشد (۱) حکم آب جاری دارد. (۲)

(۱) (فاضل:) اگر کمتر از کُر هم باشد با ملاقات نجس متنجس نمی‌شود مگر این که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر کند.

(۲) (زنجانی:) آب جاری محسوب می‌شود.

(مکارم:) مسأله چشمه‌ها و قناتها که گاه می‌جوشد و گاه از جوشش می افتد، در هنگامی که می‌جوشد حکم آب جاری دارد.

[ آب حوض حمام که کمتر از کر باشد]

مسأله ۳۴ آب حوض حمام اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه به خزینه‌ای که آب آن به اندازه کر است متصل باشد ۱، مثل آب جاری است.

این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و مکارم نیست

(۱) (اراکی:) و یا مجموع آب حوض با آب خزینه کر باشد..

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله آب حوضچه حمّام اگر کمتر از کر باشد، چنانچه به خزینه‌ای که آبش به ضمیمه آب حوض، به اندازه کر است متّصل باشد و به ملاقات نجس، بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکند نجس نمی‌شود.

(نوری:) مسأله آب حوض حمام اگر چه کمتر از کُر باشد، مثل آب جاری است، ولی بنا بر احتیاط واجب باید به خزینه‌ای که آب آن به تنهایی یا با آب حوضچه به اندازه کُر است متصل باشد.

[ آب لوله‌های حمام که از شیرها و دوش‌ها می‌ریزد]

مسأله ۳۵ آب لوله‌های حمام (۱) که از شیرها و دوش‌ها می‌ریزد (۲) اگر متصل به کُر باشد مثل آب جاری است (۳)، و آب لوله‌های عمارات اگر متصل به کر باشد در حکم آب کر است.

(۱) (خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، سیستانی:) و عمارات..

(۲) (بهجت:) و آب لوله‌های ساختمان، اگر متصل به کر باشد، در حکم آب کر است.

(۳) (اراکی، گلپایگانی، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(خوئی:) اگر به ضمیمه حوضی (سیستانی، (تبریزی:) اگر به ضمیمه منبعی) که متّصل به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد.

(مکارم:) مسأله آب‌های لوله کشی شهرها و حمّامها و مانند آن که متّصل به منبع است حکم آب جاری را دارد به شرط این که آب منبع به تنهایی یا به اضافه لوله‌ها کمتر از کر نباشد.

(فاضل:) مسأله آب لوله‌های حمام اگر متصل به کُر باشد مثل آب جاری است و آب لوله‌های ساختمانها اگر متصل به کُر باشد چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکند پاک است.

(زنجانی:) مسأله آب لوله کشی شهری جاری است و فرقی بین آب حمام و غیر حمام نیست. در حمامهایی که به آب لوله کشی متصل نیست، آب لوله‌های حمام که از شیرها و دوش‌ها می‌ریزد اگر به ضمیمه حوضی که متصل به آن است به قدر کر باشد، کر محسوب می‌شود.

[ آبی که روی زمین جریان دارد]

مسأله ۳۶ آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‌جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می‌شود. اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد، (۱) چنانچه نجاست به پایین آن برسد بالای آن نجس نمی‌شود (۲).

این مسأله در رساله آیات عظام: زنجانی و مکارم نیست

(۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر با فشار جاری باشد و (خوئی، تبریزی: مثلًا) نجاست به پایین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی‌شود. (فاضل:) اگر از بالا به پایین بریزد..

(۲) (گلپایگانی:) و اگر فشار ((صافی:) و اگر با فشار) از پایین به بالا هم باشد مثل فوّاره، اگر به بالای آن چیز نجسی برسد، پایین آن نجس نمی‌شود.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله ۴۰ هر گاه ظرفی را زیر آب لوله کشی بگذارند آبی که درون ظرف است حکم آب جاری را دارد به شرط این که متّصل به آب لوله کشی باشد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/CVeapY

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. آب مطلق و مضاف چیست
  2. آب نيسان در روايات
  3. تعريف آب راكد چيست
  4. دست کشیدن در وضو و جريان آب بر اعضا
  5. آب قليل/ حكم غساله شيء متنجس
  6. آيا ترشحات دستشویی نجس است
  7. حكم استفاده از پمپ آب براي وضو و غسل
  8. آب کر چند لیتر است


کلید: آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیستآب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست  حکم آب لوله کشی آب قلیل چیست آب کر چیست آب راکد اب قلیل غساله آب قلیل غساله آب کر آب مضاف آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیستآب جاری چیست  آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیستآب جاری چیست  آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیست آب جاری چیستآب جاری چیست 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.